TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.4

A TÁMOP 3.1.4 -es pályázatán önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények vehetnek részt. A komplex intézményi és infokommunikációs helyzetelemzést az iskolánkról 2009. januárjában kellett elkészítenünk, amihez egy meghatározott létszámú team-et hoztunk létre. A team tagjai:
o                Czap Jolán
o                Baloghné Votyku Klára
o                Vashegyiné Gyüre Éva
o                Kerezsi Béláné
o                Bábás László
Az előkészületi munkánkat egy pályázatíró cég készítette el, s a város önkormyányzata nyújtotta be mintegy 5 oktatási intézményben.
A pályázat eredményét 2009. júniusában kaptuk meg, s a csapat egy újabb nagy feladat elé került, ugyanis a még számunkra ismeretlen feladatokat kellett beosztanunk.
Maga a pályázat a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez nyújt segítséget és új tanulmányi és tanítási módszerek oktatásban való alkalmazásához ad újabb ismereteket.
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet jelent. Olyan általános képességeket, melyek a tanulás során fejlesztőek, s a tudáson, tapasztalaton és értéken alapulnak.
Olyan tanulási feltételeket teremtünk meg a folyamat során, melyek elősegítik a gyerek intellektuális, szociális, személyes fejlődését.
A cél pedig az, hogy a tanuló a kompetencia alapú oktatás során a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzen, vagyis ez azt jelenti, hogy a pedagógus ismeretekbe ágyazott képességfejlesztésre törekszik. Valójában ez áll az oktatói középpontban.

Kulcskompetenciák:
Azok, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes boldoguláshoz és a társadalmi beilleszkedéshez.
o                Anyanyelvi
o                Idegennyelvi
o                Infokommunikációs technológia
o                Számolási, matematikai
o                Természettudományos és technikai
o                Vállalkozói készségek
o                Személyközi és állampolgári
o                Tanulási
o                Általános intelliencia

Ehhez kapcsolódó munkaformák a tanítás során:
o                Frontális munka
o                Csoportmunka
o                Páros munka
o                Tanulópárok között
o                Teljes vagy részben egyénre szabott munka

Iskolánkban a bevezetett kompetenciák:

 • Szövegértés szövegalkotás:                                          2.osztály, 7. osztály
 • Matematika:                                                                          6. osztály
 • Választott kompetencia: életpálya építés                8. osztály

Vannak bizonyos kötelező elemei a kompetencia alapú oktatásnak:
o                Tantárgytömbösítés
o                Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

Elvárások a kompetencia alapú oktatás bevezetésében:
o                Témahét
o                3 hetet meghaladó project
o                Moduláris oktatási program
o                Saját innováció

A 3 hetet meghaladó projectünk 2010. február 1-től 26-ig a madárvédelem. Mivel iskolánk kiemelt óraszámban tanítja a biológia tantárgyat, próbáltunk ehhez kapcsolódó témákat választani. Ezen időszakon belül a pedagógusnak be kell építenie az adott témát az órai munkába. A cél a környezetvédő tudatos magatartás formálása. Pl.: a történelemben a madár istenek, totemek, mitológia.

Témahetünk 2010. május 3-tól 7-ig tart az egészséges életmódra nevelés jegyében. A cél, hogy tanulóink több aspektusból is megismerjék az egészséges életmódot.
1. nap: Táplálkozással kapcsolatos tudnivalók, filmvetítés, egészséges ételek kóstolása.
2. nap: Ingyenes fogászati szűrés, fakultatív programok. Pl.: védőnői, orvosi előadások.
3. nap: DADA program rendőri segítséggel.
4. nap: Drog prevenció a Kistérségi Szociális Szolgálat segítségével, Teichmann vetélkedő.
5. nap: Közös főzés a szülők bevonásával.

      Moduláris oktatási programunk keretein belül a neveltségi szint, viselkedés és az intelligencia javítása a célunk. Ez az osztályfőnöki órák keretein belül valósul meg. Felelős: Vashegyiné Gyüre Éva.

        Önálló innováció az erdei iskola. Ez a természetvédelmi programhoz igazodó, a tanult ismereteket és magatartásformákat alkalmazó és azt segítő erdei iskola program. Ennek megvalósítására 2010. március 22-26-ig.


Mindezek megvalósításához szükség van a pedagógusok továbbképzéseken való részvételére, különösen a team 5 tagjának. Ez 53 továbbképzést jelent.
Továbbképzések:
 • tantestületi- 12 fő (IPR alkalmazását támogató képzés)
Mivel intézményünkben a hátrányos helyzetű tanulók aránya meghaladja a 40 %-ot, cél az integrált nevelésre való felkészülés.
Válsztott módszertani képzés:
o                kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítése.
o                Hatékony együttnevelésre való felkészülés: 16 fő IPR
o                Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés: 4 fő. A vállalt kompetencia terület sajátosságaihoz, illetve a pályázatban megjelölt életkori szakaszokhoz illeszkedve segítséget nyújtanak az oktatási programok alkalmazásához.
o                Új tanulás- szervezési eljárások alkalmazása: 4 fő.
o                Általános módszertani képzések: 4 fő.
 •                 kooperatív tanulás (Baloghné Votyku Klára)
 •                 tevékenységközpontú pedagógiák (Czap Jolán)
 •                 óvoda -iskola átmenet (Vashegyiné Gyüre Éva)
 •                 tanulás tanulása: tanulásmódszertan (Bábás László)

o                Infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazásában segítő képzés. 5 fő.
o                Menedzsment képzés projectpedagógia. 2 fő. Célja, hogy a vezetők felkészüljenek a kompetencia alapú oktatás alkalmazásából adódó oktatásszervezési feladatokra.
o                Projectmenedzsment, változásmenedzsment képzés. 2 fő. Célja az innovációs tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatba. Projectmenedzsment készségek és ismeretek elsajátítása, felkészülés a vezetői szerepek változására.
o                Mérés - értékelés képzés. 1 fő. Cél az országos kompetencia mérés eredményeinek elemzése, fejlesztő beavatkozások tervezése és a mérések értékelése.  A 2010/2011-es tanévben a kompetencia alapú oktatás folytatását felmenő rendszerben végezzük tovább:
 
         
 • szövegértés, szövegalkotás: 3. osztály, 8. osztály         
 • matematika: 7. osztály         
 • választott kompetencia: életpálya építés: 6. osztály

A műveltségterület tantárgyi bontás nélküli alkalmazása, szövegértés és szövegalkotás a 3. évfolyamon.

Az IKT-val segített tanórák aránya a programba bevont tanulócsoportok implementációjában érintett összes tanóráihoz képest 25%. A teljesítést az IKT stratégiában megfogalmazott alapelvek, célok, feladatok segítik.
A hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató képzéseken elsajátított IPR módszerrel oktatott órák aránya az érintett tanulócsoportok összes óraszámához képest 40% lesz.

Három hetet meghaladó moduláris program " ADVENTTŐL KARÁCSONYIG"

Témahét, melynek témája " KÖRNYEZETVÉDELEM"  2011. május  2.-6.