KÜLÖNÖS KÖZZÉTELI LISTA

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv  tantárgyfelosztásához
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképesítése
3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve
4. Az intézmény lemorzsolódási mutatói
5. Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási      mutatók
6. ................
7. ................
8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
10.  Az iskolai tanév helyi rendje
11.  Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma                                                            10. számú melléklet a 11/1994.(VI.8.) MKM. rendelethez
1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

      Tantárgy             Létszám                   Iskolai Viégzettség                    Szakképesítés        
Magyar nyelv és irodalom 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Matematika - kémia 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Matematika - fizika 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Matematika 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Történelem - angol 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Fizika 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Biológia - számítástechnika 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Testnevelés 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Földrajz 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Biológia - technika 1fő Főiskola Általános iskolai tanár
Tanító 6fő Főiskola Általános iskolai tanító

2.  A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképesítése

    Feladatkör            Fő               Iskolai végzettség    
Iskolatitkár 1 Szakközépiskola
Karbantartó 1 Szakmunkásképző
Hivatalsegéd 3 Általános iskola


3.  Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve

2009.                                           
                      matematika      8.osztály      504   
szövegértés 8.osztály 454
matematika 6.osztály 451
szövegértés 6.osztály 467
2008.
matematika 8.osztály 501
szövegértés 8.osztály 536
matematika 6.osztály 509
szövegértés 6.osztály 494
2007.
matematika 8.osztály 497
szövegértés 8.osztály 506
matematika 6.osztály 499
szövegértés 6.osztály 519
2006.
matematika 8.osztály 447
szövegértés 8.osztály 482
matematika 6.osztály 486
szövegértés 6.osztály 535

4.    Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

 
2005/2006
(Fő) 
2006/2007
(Fő)
2007/2008
(Fő)
2008/2009
(Fő)
2009/2010
(Fő)
0 0 1 4 1
5. Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók

Tantárgy 2007/2008. tanév eredménye 2008/2009. tanév eredménye 2009/2010. tanév eredménye
Magyar nyelv 3,27 3,35 2,85
Irodalom 3,45 3,55 3,30
Történelem és állampolgári ismeretek 3,27 3,50 3,35
Angol nyelv 3,59 3,35 3,00
Matematika 3,05 3,50 3,00
Informatika 3,73 4,30 3,85
Fizika 3,09 3,45 3,05
Biológia 2,82 3,20 2,85
Kémia 3,00 3,30 3,15
Földrajz 3,19 3,25 3,00
Ének-zene 3,77 4,20 4,30
Rajz és vizuális technika 3,64 4,45 4,00
Technika és életvitel 3,73 4,10 4,05
Testnevelés 4,18 4,75 3,85
Átlag 3,41 3,75 3,40

6.      Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetőségeSzakkörök igénybevételének lehetősége

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola vezetése dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.


Mindennapos testedzés lehetősége

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

7.  Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A házi feladat szabályai:
A házi feladat célja a tanórai tananyag elmélyítése, gyakorlása. A házi feladat függ a tantárgy jellegétől, az ismeretanyagtól és az adott osztálytól.
Alapelvei:

"                minden tantárgyból adható házi feladat;
"                mennyiségileg ne legyen sok;
"                ellenőrizhető, értékelhető legyen;
"                a tanulók annyi házi feladatot kapjanak, amennyit egy átlagos képesség? és munkatempójú gyerek a napközi tanulási ideje alatt önállóan meg tud oldani;

A tanulás optimális ideje:
1. évfolyam                30-45 perc
2. évfolyam                45-60 perc
3. évfolyam                60-70 perc
4. évfolyam                    90 perc
5-8. évfolyam                120 perc


"                a házi feladat az órán elsajátított anyaghoz kapcsolódjon;
"                a házi feladat előkészítéséhez a tanár szükség szerint adjon segítséget, útmutatást;
"                a feladott házi feladatot a nevelőnek ellenőriznie kell.


Az iskolai dolgozatok szabályai
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények, teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél:
"                Az l-4 évfolyamon, az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságát tesznek;
"                A nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrzik;
"                Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és f? követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:

                Teljesítmény                  Érdemjegy
                0-25  %                            elégtelen (1)
                26-50 %:                          elégséges (2)
                51-70  %:                          közepes (3)
                71-90  %:                              jó (4)
                91-100 %:                            jeles (5


8.  Az iskolai tanév helyi rendje:

A tanév:
A szorgalmi idő első tanítási napja: 2009. szeptember 1.
A szolgalmi idő vége 2010. június 15.
A tényleges tanítási napok száma: 182 nap.

Szünetek:
Őszi szünet: 2009. október 26-október 30.
őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22., a szünet utáni első tanítási nap
november 2.
Téli szünet: 2009. december 23. - december 31.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 22., a szünet utáni első tanítási nap
2010. január 4.
Tavaszi szünet: 2010. április 2. - április 6.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1., a szünet utáni első tanítási nap április 7.

9.  Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

        Osztályok                    Tanulók létszáma         
1. 16
2. 15
3. 20
4. 15
5. 16
6. 20
7. 20
8. 23